ReadyPlanet.com
dot
นายธนวัน ตันติเกษตรกิจ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสุพรรณ
dot
หน่วยกู้ชีพกูภัย อบต.บ่อสุพรรณ
dot
ติดต่อ อบต.วังกวาง 056-710-728
dot
รับเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์
dot
ผู้บริหาร อบต.วังกวาง
dot
dot
dot
dot
ข้อมูลสภาพทั่วไป
dot
โครงการผลิตพลังงานทดแทน

 องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสุพรรณได้จัดทำโครงการต่างๆเพื่อสาธิตการเรียนรู้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง       และเป็นแปลงตัวอย่างในการทำงานตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้เกษตรกรและผู้สนใจได้เรียนรู้  เพื่อสามารถนำไปปฏิบัติเป็นแนวทางในการลดรายจ่ายในครัวเรือน เช่นการปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษ  การเลี้ยงปลาดุก  การเลี้ยงกบ  การปลูกผักสวนครัว  ซึ่งได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง  ตั้งแต่ปี 2551  จนปัจจุบัน เพื่อเป็นการขยายผลตามโครงการให้กว้างขึ้นและครอบคลุมในด้านการลดต้นทุนโดยการนำสิ่งของเหลือใช้ที่มีในครัวเรือนมาใช้ให้เกิดประโยชน์เพิ่มขึ้นและก่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงขึ้น จึงได้จัดทำโครงการผลิตพลังงานทดแทนเข้ามาเสริมอีกด้านหนึ่ง โดยเฉพาะครัวเรือนที่มีการเลี้ยงสัตว์ แต่เดิมใช้มูลสัตว์เพียงการทำปุ๋ยคอกซึ่งพบว่ายังไม่ได้ใช้ประโยชน์ให้คุ้มค่า เพราะมูลสัตว์ยังสามารถนำมาผลิตเป็นพลังงานแก๊สชีวภาพใช้หุงต้มในครัวเรือนได้อีกก่อนนำส่วนที่เหลือใช้ไปทำปุ๋ย ซึ่งเป็นการประหยัดเวลาและลดขั้นตอนในการทำปุ๋ยแต่ให้ประโยชน์เพิ่มขึ้นและเป็นการใช้ทรัพยากรที่คุ้มค่าทั้งยังช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม และลดมลภาวะจากกลิ่นและของเสียซึ่งเกิดจากการเลี้ยงสัตว์ โดยการนำมาผลิตเป็นพลังงานทดแทนในการหุงต้ม ช่วยลดรายจ่ายและรักษาสิ่งแวดล้อม

 

 

 
กิจกรรม อบต.บ่อสุพรรณ

งานควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก article
โครงการบรูณาการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ปี 62 article
รณรงค์ 60 วันแยกก่อนทิ้ง ปี62 article
โครงการเสริมสร้างความรู้และคัดกรองประชาชนกลุ่มเสี่ยงเพื่อค้นหาผู้ป่วยวัณโรคเชิงรุก article
โครงการ 1 อปท 1ถนนท้องถิ่นใส่ใจสิ่งแวดล้อม ปี 62 article
พิธีพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี
จิตอาสาพัฒนาตำบล
พิธิเปิดโรงบรรจุภัณฑ์ เกษตรอินทรีย์
โครงการ วัยเรียน วัยใส
พิธีส่งมอบดอกไม้จันทร์
กิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งเนื่องในวันครบรอบสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพล
โครงการส่งเสริมความกตัญญููรู้คุณร่วมทำบุญวันผู้สูงอายุประจำปี พ.ศ. 2559
โครงการพัฒนาทักษะการทำงานเป็นทีม โดยมุ่งกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์
โครงการเสริมสร้างศักยภาพชุมชนด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันแรลลี่ การปฏิบัติการกู้ชีพ-กู้ภัย ระดับจังหวัดสุพรรณบุรี
รับรางวัลการบริหารจัดการระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน ดีเด่น ระดับชาติ
โครงการให้บริการประชาชนจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ เคลื่อน
โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ฯ ปี 58 วันที่ 24-25 มิ.ย.58
โครงการส่งเสริมความกตัญญู ร่วมทำบุญวันผู้สูงอายุ 58 /สงกรานต์ อบต.บ่อสุพรรณ ปี 58
รวบอบรมส่งเสริมอาชีพ อบต.บ่อสุพรรณ
โครงการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยี ปี 58
โครโครงการลดต้นทุนการผลิต 58
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์58
ประชาคมหมู่บ้าน 58
โครงการพัฒนาทักษะการทำงานเป็นทีมฯ
โครงการฟื้นฟูสุขภาพผู้พิการ'58
โครงการอบรมวันสงกรานต์ '58
โครงการผู้สูงอายุสดใส ห่างไกลโรค'58
โครงการศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การปฏิบัติงาน'58
โครงการป้องกันโรคไข้เลือดออก
โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า'58
โครงการศึกษาดูงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กคุณภาพ ฯ
โครงการศึกษาดูงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นแบบ 58
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาเด็กและเยาวชนตำบลบ่อสุพรรณ
กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ปี 58
อำเภอเคลื่อนที่ ณ อบต.บ่อสุพรรณ
ภาพกิจกรรมวันพ่อ ปี 2557
โครงการธรรมะสัญจร หลักการประกอบอาชีพ อย่างมีความสุข ประจำปี 57
โครงการห่วงใย ใส่ใจสุขภาพผู้สูงอายุและผู้พิการ ฯ ประจำปี 57
โครงการอบรมเข้าใจปัญหาเอดส์ ประจำปี 57 วันที่ 30 ก.ย. 57
กิจกรรมถวายพระพรในหลวง
โครงการฝึกอบรมกลุ่มอาชีพ article
อบรมเจ้าหน้าที่ อบต.บ่อสุพรรณ article